Komission asetus (ETY) N:o 410/90, annettu 16 päivänä helmikuuta 1990, kiivien laatuvaatimuksista