Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1074 av den 17 juli 2020 om beviljande av ett undantag på begäran av Danmark i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (Endast den danska texten är giltig)