Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1074 (2020. gada 17. jūlijs), ar ko Dānijai piešķir atkāpi, ko tā pieprasījusi atbilstīgi Padomes Direktīvai 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (Autentisks ir tikai teksts dāņu valodā)