Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1074 на Комисията от 17 юли 2020 година за предоставяне на поискана от Дания дерогация съгласно Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (автентичен е само текстът на датски език)