Υπόθεση T-568/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Νοεμβρίου 2019 – Local-e-motion κατά EUIPO – Volkswagen (WE) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης WE – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα WE – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)