Komission asetus (EY) N:o 1163/98, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1998, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta toukokuuksi 1998