Ψήφισμα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2000 για δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και καινοτομίας: κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις της Ένωσης στον τομέα της έρευνας (2002-2006)