Mål C-94/19: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 11 mars 2020 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – San Domenico Vetraria SpA mot Agenzia delle Entrate (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Mervärdesskatt – Sjätte direktivet 77/388/EEG – Artiklarna 2 och 6 – Tillämpningsområde – Skattepliktiga transaktioner – Tillhandahållande av tjänster mot vederlag – Utstationering av personal från ett moderbolag till dotterbolaget – Dotterbolaget har endast betalat ersättning för kostnaderna)