Úradný vestník Európskej únie, C 287, 10. november 2008