Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 287, 2008m. lapkritis 10d