Zaak C-611/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 30 april 2019 — Italiaanse Republiek/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk visserijbeleid — Instandhouding van de bestanden — Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen — Totaal toegestane vangst (TAC) voor mediterrane zwaardvis — Verordening (EU) 2017/1398 — Vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2017 — Exclusieve bevoegdheid van de Unie — Vaststelling van de referentieperiode — Betrouwbaarheid van de basisgegevens — Omvang van de rechterlijke toetsing — Artikel 17 VEU — Beheer van de belangen van de Unie in internationale organen — Beginsel van relatieve stabiliteit — Toepassingsvoorwaarden — Beginselen van niet-terugwerkende kracht, rechtszekerheid, gewettigd vertrouwen en non-discriminatie)