Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/527 z 15. apríla 2020, ktorým sa v nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-301/16 opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej liatiny (tiež známej ako liatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii, pokiaľ ide o spoločnosť Jindal Saw Limited