Zaak T-21/15: Arrest van het Gerecht van 26 april 2016 — Franmax/EUIPO — Ehrmann (Dino) [„Merk van de Europese Unie — Oppositieprocedure — Aanvraag voor een Uniebeeldmerk Dino — Ouder Uniebeeldmerk dat een dinosaurus weergeeft — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]