Vec T-305/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júla 2020 – Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka welmax – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie valmex – Lehota na podanie odvolania na odvolací senát – Oneskorenosť – Začiatok plynutia – Oznámenie – Dôkaz odoslania doporučenej zásielky – E-mailová komunikácia – Nesplnenie povinnosti zaplatiť poplatok za odvolanie v stanovenej lehote – Odvolanie považované za nepodané – Rozsah výzvy na odstránenie nedostatkov – Článok 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Články 23 a 56 až 58 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625“)