Cauza T-305/19: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2020 – Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală welmax – Marca Uniunii Europene verbală anterioară valmex – Termen de introducere a căii de atac la camera de recurs – Tardivitate – Momentul de la care începe să curgă termenul – Notificare – Dovada unei expedieri prin scrisoare recomandată – Comunicare prin e mail – Nerespectarea obligației de plată în termen a taxei pentru calea de atac – Cale de atac considerată ca nefiind depusă – Conținutul solicitărilor de îndreptare – Articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Articolele 23 și 56-58 din Regulamentul delegat (UE) 2018/625”]