Υπόθεση T-305/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2020 — Welmax + κατά EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Λεκτικό σήμα welmax – Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης valmex – Προθεσμία προσφυγής ενώπιον του τμήματος προσφυγών – Εκπρόθεσμο – Χρονικό σημείο έναρξης – Κοινοποίηση – Απόδειξη αποστολής με συστημένη επιστολή – Ανακοίνωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – Μη τήρηση της υποχρεώσεως καταβολής του τέλους προσφυγής εμπροθέσμως – Προσφυγή λογιζόμενη ως μη ασκηθείσα – Περιεχόμενο των αιτημάτων τακτοποιήσεως – Άρθρο 68, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Άρθρα 23 και 56 έως 58 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625»)