Vaaralliset aineet – Luettelo ETA:n EFTA-valtioiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 64 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemistä lupapäätöksistä vuoden 2017 alkupuoliskolla