Sag C-256/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. marts 2018 — Deichmann SE mod Hauptzollamt Duisburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — antagelse til realitetsbehandling — antidumping — gyldigheden af en forordning om opfyldelse af en dom afsagt af Domstolen, hvorved tidligere forordninger er blevet erklæret ugyldige — opfyldelsesforpligtelse — retsgrundlag — forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 14 — fastsættelse af kriterierne for medlemsstaternes opkrævning af antidumpingtold — påbud om, at de nationale toldmyndigheder indstiller godtgørelsen af antidumpingtold — genoptagelse af den procedure, som var indledt, før forordningerne blev erklæret ugyldige — artikel 10 — forbud mod tilbagevirkende kraft — EF-toldkodeksen — artikel 221 — forældelse — artikel 236 — godtgørelse af told, som ikke skyldes)