90/98/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 betreffende de vaststelling van het communautaire bestek voor de bijstandsverlening door het Europees Sociaal Fonds in het Koninkrijk Denemarken uit hoofde van de doelstellingen 3 en 4 (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)