Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 15 juni 2000. # Italiaanse Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Beroep tot nietigverklaring - Richtlijn 92/83/EEG van de Raad - Harmonisatie van structuur van accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken - Beschikking 98/617/EG van de Commissie van 21 oktober 1998 waarbij Italië geen toestemming wordt verleend om vrijstelling van accijns te weigeren voor bepaalde producten die zijn vrijgesteld van accijns uit hoofde van richtlijn 92/83 - Cosmetische producten. # Zaak C-482/98. TITJUR Italië/Commissie