Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегия на ЕС за Алпийския регион“ (проучвателно становище)