Zaak T-170/13: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2016 — Benelli Q. J./BHIM — Demharter (MOTOBI) [„Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk MOTOBI — Normaal gebruik van het merk — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009”]