Rectificatie van Beschikking 80/1359/EEG van de Commissie van 30 december 1980 tot machtiging van de Bondsrepubliek Duitsland om de handel in zaaizaad en pootgoed van bepaalde rassen van landbouwgewassen te beperken (PB nr. L 384 van 31. 12. 1980)