Υπόθεση F-104/15: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 20ής Ιουλίου 2016 — U (*) κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Σύνταξη επιζώντων — Άρθρα 18 και 20 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ — Επιζών σύζυγος πρώην υπαλλήλου — Επιλεξιμότητα — Δεύτερος γάμος — Ίση μεταχείριση των υπαλλήλων)