P8_TA(2019)0072 Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)) P8_TC1-COD(2018)0142 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/…, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami