Zaak F-115/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 juni 2016 — Loquerie/Commissie