Υπόθεση C-687/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) στις 7 Νοεμβρίου 2018 — SY κατά Associated Newspapers Ltd