Mål C-652/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 mars 2021 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Milano – Italien) – KO mot Consulmarketing SpA, i konkurs (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 1999/70/EG – Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP – Klausul 4 – Icke-diskrimineringsprincipen – Objektiva grunder som motiverar en skillnad i behandling av visstidsanställda arbetstagare – Direktiv 98/59/EG – Kollektiv uppsägning – Nationell lagstiftning om skydd för arbetstagare som utsätts för en rättsstridig kollektiv uppsägning – En mindre fördelaktig skyddsordning tillämpas på avtal om visstidsanställning som ingåtts före tidpunkten för dess ikraftträdande och som omvandlats till avtal om tillsvidareanställning efter den tidpunkten)