Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2128 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wzór świadectwa urzędowego oraz zasady wydawania świadectw urzędowych dla towarów dostarczanych na statki opuszczające Unię i przeznaczonych na zaopatrzenie statku lub do spożycia przez załogę i pasażerów lub dostarczanych do bazy wojskowej NATO lub bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych (Tekst mający znaczenie dla EOG)