Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2128 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju predloška službenog certifikata i pravila za izdavanje službenih certifikata za robu koja se isporučuje na plovila koja napuštaju Uniju i koja je namijenjena opskrbi brodova ili potrošnji od strane posade i putnika ili vojnoj bazi NATO-a ili Sjedinjenih Američkih Država (Tekst značajan za EGP)