Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2128 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του υποδείγματος του επίσημου πιστοποιητικού και των κανόνων για την έκδοση επίσημων πιστοποιητικών για εμπορεύματα που παραδίδονται σε πλοία που εξέρχονται από την Ένωση και προορίζονται για εφοδιασμό ή κατανάλωση από το πλήρωμα και τους επιβάτες ή στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ ή των Ηνωμένων Πολιτειών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)