BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt