Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1951 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπρόσμιου στα ενωσιακά και στα διεθνή ύδατα των ζωνών 5, 6 και 7 από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας