Rezolucija Europskog parlamenta od 12. rujna 2018. o stanju odnosa između EU-a i SAD-a (2017/2271(INI))