Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9731 — ASE/Asteelflash) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 62/08