Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокол за изменение на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Тайланд относно производството, пускането на пазара и търговията с маниока