TITJUR Leathertex Euroopa Kohtu otsus, 5. oktoober 1999. # Leathertex Divisione Sintetici SpA versus Bodetex BVBA. # Eelotsusetaotlus: Hof van Cassatie - Belgia. # Brüsseli konventsioon. # Kohtuasi C-420/97.