Kommissionens genomförandebeslut av den 15 juli 2019 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av ansökan om godkännande av en ändring som inte är en mindre ändring av produktspecifikationen enligt artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 för namnet ”Cordero Manchego” (SGB)