Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 2233/92 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 1992 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ειδικής πριμοδότησης για τη διατήρηση των κοπαδιών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων στις Αζόρες