Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii [Vec M.7715 – BNP Paribas/GE Capital (European Fleet Leasing Business)] (Text s významom pre EHP)