91/519/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ: Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 1991 για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου 1991 στις αμοιβές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετημένοι σε τρίτη χώρα