Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij het Koninkrijk Spanje wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 2, punt 1, en artikel 17 van de Zesde Richtlijn (77/388/EEG) betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting