Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/721, 16. mai 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010, et liigitada aine sigade prolaktiin selle jääkide piirnormi järgi (EMPs kohaldatav tekst )$