Delegované rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 090/18/COL z 11. októbra 2018, ktorým sa mení zoznam uvedený v kapitole I časti 1.2 bode 39 prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa ruší rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 111/15/COL [2019/406]