Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1850 на Комисията от 13 октомври 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (Текст от значение за ЕИП)