2009/411/EZ: Odluka Komisije od 25. svibnja 2009. o izmjeni Odluke 2004/452/EZ o utvrđivanju popisa tijela čiji istraživači mogu pristupiti povjerljivim podacima u znanstvene svrhe (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 3934) Tekst značajan za EGP$