Besluit (EU) 2016/809 van de Commissie van 20 mei 2016 betreffende de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van de wens deel te nemen aan bepaalde handelingen van de Unie op het gebied van de politiële samenwerking die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld en die geen deel uitmaken van het Schengenacquis$