Υπόθεση T-69/21: Προσφυγή της 1ης Φεβρουαρίου 2021 — Rotondaro κατά EUIPO — Pollini (COLLINI)