Beschikking van de Commissie van 6 januari 2004 tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5242) (Voor de EER relevante tekst) (2004/211/EG)