Samenvatting van het besluit van de Commissie van 16 oktober 2019 inzake een procedure op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 54 van de EER-Overeenkomst, en artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (Zaak AT.40608 — Broadcom) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7406) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 81/12